دانلود آهنگ قدیمی پرواز همای اشارات نظر

دانلود آهنگ قدیمی پرواز همای اشارات نظر

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توست