برنی سندرز: برای یک رئیس جمهور مستقر بسیار رقت‌انگیز است برای تغییر نتیجه انتخابات تلاش کند

برنی سندرز: برای یک رئیس جمهور مستقر بسیار رقت‌انگیز است برای تغییر نتیجه انتخابات تلاش کند

گفتگونیوز: سناتور برنی سندرز گفته است: جمهوری خواهان با پیروی کورکورانه از ترامپ برای تبدیل شکست به پیروزی، از یک حزب به یک کالت تبدیل شده اند

برنی سندرز با انتشار توییتی گفته: «برای یک رئیس جمهور مستقر بسیار رقت‌انگیز است برای تغییر نتیجه انتخابات تلاش کند. از آن بدتر این است که حزب جمهوری‌خواه به جز چند مورد استثنا درباره این حمله ظالمانه به دموکراسی ساکت باقی بماند. حزب جمهوری‌خواه دیگر اکنون دیگر یک حزب سیاسی نیست بلکه به یک فرقه تبدیل شده است.»