بارش برف پاییزی در شمال تهران

بارش برف پاییزی در شمال تهران

در آخرین روزهای فصل پاییز، دوشنبه ۱۷ آذرماه، بارش برف شمال تهران را سفید پوش کرد.

 • بارش برف پاییزی در شمال تهران -میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - خیابان ولیعصر
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران -میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان قدس
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - خیابان ولیعصر
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - میدان تجریش
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - دربند
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران - خیابان ولیعصر
 • بارش برف پاییزی در شمال تهران
 • عکاس : مجید خواهی