اگر مجلس یازدهم مصداقی برای ادبیات گام دوم انقلاب باشد باید آژیر خطر را نواخت

اگر مجلس یازدهم مصداقی برای ادبیات گام دوم انقلاب باشد باید آژیر خطر را نواخت

اگر مجلس یازدهم مصداقی برای ادبیات گام دوم انقلاب باشد باید آژیر خطر را نواخت! چرا که منافع ملی در ادبیات‌شان گُم است! قاعده مملکت‌داری تبدیل جامعه به اکثریت تماشاچی و اقلیت بازیگر نیست!تبدیل منافع ملی به منافع جریان خاص نیست!جمهوریت زدایی نیست.

✍امیدفراغت/روزنامه‌نگار