خودمان شهردار شهرمان باشیم…

خودمان شهردار شهرمان باشیم…

طهران مجالی برای تنفس می‌خواهد

طهران مجالی برای آرامش می‌خواهد

طهران مجالی برای آبادانی می‌خواهد

طهران مجالی برای همزیستی می‌خواهد

طهران مجالی برای رهایی از کابوس ترافیک می‌خواهد

طهران مجالی برای حل معضلات ازدحام می‌خواهد

طهران مجالی برای پاکی می‌خواهد

طهران مجالی برای اقتصاد پویا می‌خواهد

طهران مجالی برای زدودن فقر می‌خواهد

و تحقق همه این نیازهای آنی حضور شهروندان به عنوان سلول های زنده این شهر را می طلبد. رهایی از هرج و مرج فرهنگی و رهایی از سیمای غبارالود تهران نیازمند بالندگی ما ساکنان این شهر است.
خودمان شهردار شهرمان باشیم…