مسیح مهاجری: اگر شهید بهشتی امروز در میان ما بود، در حصر بود /شهید بهشتی هرگز دروغ را در هیچ‌زمینه و اندازه‌ای برنمی‌تابید

مسیح مهاجری: اگر شهید بهشتی امروز در میان ما بود، در حصر بود /شهید بهشتی هرگز دروغ را در هیچ‌زمینه و اندازه‌ای برنمی‌تابید