كنار گذاشتن جمهور يا مردم، كشور را ضعيف كرده است – حسين كنعاني مقدم

كنار گذاشتن جمهور يا مردم، كشور را ضعيف كرده است – حسين كنعاني مقدم

امام(ره) به عنوان معمار راستين انقلاب اسلامي خطوطي را در سال‌هاي منتهي به انقلاب و دوران پس از آن ترسيم كردند تا برمبناي آن ساختار حاكميت جمهوري اسلامي در چارچوب موضوعات بنياديني چون، «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» خود را نشان داد. بخش عمده‌اي از شعارهايي كه حضرت امام(ره) در نوفل لوشاتو و پس از آن در زمان حضور در ايران مطرح كردند، بدل به آرمان‌هاي اصلي انقلاب شد و نهايتا در قالب اصول و رديف‌هاي قانون اساسي، ظهور و بروز پيدا كرد. براي بررسي آرمان‌هايي كه طي دهه‌هاي بعدي فراموش شدند، بايد به سند رسمي منعقد شده ميان امام(ره) و ملت بازگشت و ديد كدام يك از بندهاي قانون اساسي به فراموشي سپرده شده و به آنها عمل نمي‌شود. اگر قرار باشد به صورت اجمالي به اين موضوعات پرداخته شود، مي‌توان به برخي از آنها اشاره كرد.
مثلا يكي از مواردي كه روي آن تاكيد موكدي وجود داشت، اين بود كه قبل از نهادسازي‌ها، امت‌سازي شود.
در واقع امام(ره) معتقد به امت‌سازي قبل از نهادسازي و ساختارسازي بودند. يعني معتقد بودند امت اسلامي برآمده از جمهوري اسلامي ايجاد شود و شكل بگيرد. متاسفانه پس از جمهوري اسلامي تصميم‌سازان و سياستگذاران بيشتر به دنبال دولت‌سازي و نهادسازي و ساختارسازي‌هاي موردنظر بودند و در اين ميان، مردم فراموش شدند.
درست است كه مردم در برهه‌هاي مختلف نقش خودشان را به خوبي در انقلاب و كشور ايفا كردند، اما هرگز به مطالبات اين مردم كه در همه بزنگاه‌ها حاضر بودند، توجهي نشد. هر زمان كه كشور نيازي به مردم داشت مردم در صحنه حاضر بودند و حق حاكمان را ادا كردند، اما حاكمان هرگز حق مردم را ادا نكردند. هر زمان كه جنگ شد، تجزيه‌طلبان داخلي و خارجي قد‌علم كردند، تحريم‌ها آغاز شد، هر زمان كه منافع ملي در خطر بود، هر زمان كه به حضور و مشاركت مردم نياز بود و… مردم در صحنه حاضر شدند و از كيان كشور و انقلاب و جمهوري اسلام دفاع كردند. اما هر زماني كه اين مردم نيازي داشتند، مطالبه‌اي داشتند، خواسته‌اي را مطرح كردند و… حاكمان به مطالبات، نيازها و خواسته‌هاي اين مردم توجهي نكردند. در واقع غرور اين مردم، آبروي مردم و نياز مردم از سوي حاكمان جدي گرفته نشد.
نظام حكمراني كمتر به اين توجه كرد كه قبل از نهادسازي‌ها بايد امت‌سازي كرده و نقش مردم را در حوزه‌هاي مختلف حكمراني پررنگ‌تر كنند. اين موضوع، گزاره اي است كه از سال‌هاي ابتدايي انقلاب تا به امروز رخ داده و كشور را ضعيف و ضعيف‌تر كرده است.  به عبارت ديگر، جمهوريت و اسلاميت ۲ گزاره‌اي است كه همواره با هم مدنظر امام(ره) است، اما امروز به آن توجهي نمي‌شود. اينكه مردم يا جمهوريت از دايره تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها كنار گذاشته شوند، خواسته اصلي دشمنان است كه كشور را با آسيب‌هاي بسياري مواجه مي‌سازد