توییت مازنی در واکنش به اقدام وحشیانه عربستان

توییت مازنی در واکنش به اقدام وحشیانه عربستان