احمد مازنی: اطلاعی از لیست آقای مطهری ندارم  

احمد مازنی: اطلاعی از لیست آقای مطهری ندارم  

احمد مازنی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد ائتلاف جریان اعتدال، اصلاح طلب و بخشی از اصولگرایان گفت: توصیه من به همه جریان های  منتقد وضع موجود ائتلاف با حفظ هویت است.بهتراست این سه جریان با نگاه بلند مدت و‌ پرهیز از وزن کشی با هم به ائتلاف برسند ولیست واحد برای انتخابات به مردم ارائه دهند.

وی تاکید کرد: لیست جداگانه توسط هرکدام از این سه جریان را توصیه نمی کنم.البته این احتمال نیز وجود دارد که در صورت نرسیدن به انسجام لیست های جداگانه توسط هر سه جریان ارائه شود که این مسئله مقداری شرایط را سخت می کند.