بروید ببینید داخل قرارداد زاکانی با شرکت چینی چه چیزهایی است؟

بروید ببینید داخل قرارداد زاکانی با شرکت چینی چه چیزهایی است؟